SẢN PHẨM TẠO KIỂU

CHUẨN CHẤT TRAI

XMEN-SPIKY

KIỂU VUỐT DỰNG CÁ TÍNH

Khám phá

XMEN-CLEAN CUT

KIỂU VUỐT NGƯỢC GỌN GÀNG

Khám phá

XMEN-FREESTYLE

KIỂU VUỐT NHẸ TỰ NHIÊN

Khám phá

3 BƯỚC VUỐT “CHUẨN CHẤT TRAI”

1
chấm
2
xoa
3
vuốt

cách Vuốt cực #Xtyle
như thần tượng
cách Vuốt cực #Xtyle như thần tượng