Check list các trang đang hoàn thiện:

Xmen-Go

  1. Trang Xmen Go có tin tức -> link
  2. Trang Tin chi tiết -> link
  3. Trang Danh mục tin -> link

XMen

  1. Trang chủ Xmen mockup -> link
  2. Trang Xmen Dầu gội -> link
  3. Trang Xmen Sáp -> link
  4. Trang Xmen Gel -> link
  5. Trang Xmen chi tiết -> Link